Kommunale tjenester for kommuner

Kommunale tjenester

Vi tilbyr skreddersydde tjenester til kommuner, enten det er behov for kortsiktige eller langsiktige løsninger. Vårt mål er på tilpasse våre tjenester etter kommunens spesifikke behov og prioriteringer for å sikre innbyggernes psykiske helse og velvære. enten det dreier seg om én av følgende tjenester eller en kombinasjon, tilpasses vårt tilbud for å imøtekomme kommunenes utfordringer og målsettinger. Kontakt oss i dag for å utforske hvordan vi kan styrke din kommunes helsetilbud.

Innleie av helsesykepleier

Nærmestring tilbyr skreddersydde løsninger for kommuner med behov for helsesykepleier. Med et stadig økende behov for helsetjenester og omsorg i kommunene, har vår tjeneste ressurser for kommuner som søker kompetanse, fleksibilitet og nok helsesykepleierressurs.

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for kommuner som trenger helsesykepleiere, da vi forstår viktigheten av å ha kompetente og fleksible helsepersonell i kommunene. Våre helsesykepleiere har bred erfaring og tilpasses behovene i din kommune, enten det er for korttidsengasjement eller lengre avtale. Ved å benytte vår tjeneste, kan kommunen dekke midlertidige vakanser, redusere belastningen på eksisterende personell og samtidig redusere kostander knyttet til rekruttering og faste lønnsutbetalinger.

Innleie av psykologspesialister

Det er ikke alltid tilstrekkelig bemanning av faste ansatte psykologer i kommunene, og dermed kan innleie av spesialister være nødvendig for å kunne møte behovene til både ansatte og innbyggere. Psykologspesialistene kan benyttes innenfor både helsestasjon og voksenpsykiatrien. Det kan gjennomføres både vurderingssamtaler og behandling av barn, unge og voksne, samt at ressursen kan benyttes i forhold til kommunalt struktur- og planarbeid. Våre psykologspesialister har henvisningsmulighet til riktig instans dersom det er nødvendig, som innebærer at de gir nødvendige anbefalinger for videre oppfølging av sykehus.

Innleie av behandlere / miljøterapeuter rettet mot barn og unge

Kommunens ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid, til oppfølging og behandling av psykiske helseutfordringer.

Vi tilbyr innleie av kvalifiserte behandlere og miljøterapeuter rettet mot barn og unge. Vi forstår viktigheten av å tilby støtte og behandling for å møte utfordringer knyttet til psykisk helse.

Våre tjenester kan tilpasses kommunens behov, enten det er direkte på helsestasjonen eller ute i skolehelsetjenesten, skolen og barnehagen. Vi tilbyr individuelle samtaler eller «åpen dør»-virksomhet, slik at barn og unge fritt kan søke støtte når behovet oppstår, uansett hvor de er.  

Innleie av behandlere / miljøterapeuter rettet mot voksne

Innleie av helse- og sosialfaglige behandlere/miljøterapeuter kan være en viktig ressurs for å tilby god støtte og behandling for voksne med ulike helseutfordringer.

Det har generelt vært en økt forespørsel etter psykisk helsehjelp til voksne, noe som kan gjøre at det er utfordrende å opprettholde tilstrekkelig kapasitet for å møte behovene til alle som trenger hjelp. Ved å investere i psykisk helsehjelp kan man også redusere samfunnskostnader knyttet til tapte arbeidsdager, sykefravær, økt bruk av helsetjenester og annen indirekte kostnad.

Ressursen kan brukes innenfor kommunens voksenpsykiatri hvor det kan tilbys individuelle samtaler, hvor voksne få hjelp til å håndtere angst, depresjon, traumer, stress og andre psykiske utfordringer som kan påvirke deres livskvalitet og daglige fungering.

Kurs til ansatte eller brukergrupper

Innleie av psykologspesialister og/eller behandler/miljøterapeut for undervisning til ansatte og/eller brukergrupper vedrørende ønsket tema.

Nærmestring kan bistå med kurs både til ansatte eller til brukergrupper. Dette kan gis både av psykologspesialister og/eller behandlere/miljøterapeuter, alt etter hva som er kommunens ønsker vedrørende tema. Psykologspesialist kan gjennomføre undervisning med ansatte i kommuner for å styrke deres kompetanse innenfor psykologi og psykisk helse, slik at de blir best mulig rustet til å møte utfordringer i arbeidshverdagen.

Psykologfaglig veiledning til personalgrupper

Utvikling av tjenester og kompetanse til personalgrupper

Arbeid i kommuner kan være utfordrende og preget av høyt arbeidspress, komplekse arbeidsoppgaver og tidspress. Dette kan føre til stress, belastning og utfordringer i samarbeidet mellom kollegaer. Psykologisk veiledning kan hjelpe personalgrupper til å takle disse utfordringene på en mer konstruktiv måte. 

Kommunale arbeidsplasser har høy grad av samhandling med innbyggere og pårørende, noe som utløse krevende følelsesmessige situasjoner for personalet.  Her kan psykologisk veiledning bidra til økt forståelse av egne reaksjoner og bedre håndtering av situasjonene. 

Veiledning kan hjelpe ansatte med å utvikle mer spesialisert kunnskap om ulike psykiske lidelser og hvordan de kan tilnærme seg oppfølging av personer med ulike utfordringer. Det kan også bidra til å utvikle ansattes faglige interesse og engasjement for psykisk helse, og motivere til videre læring og utvikling på området. Dette kan føre til at kommunen får et mer kompetent personale som kan tilby bedre tjenester til brukerne.